Wzór umowy

EKOLOGICZNA PRALNIA CHEMICZNA


BM FOKA


Os . ZŁOTY WIEK 75A

31 – 618 KRAKÓW   tel. 012 / 648 58 54 , 641 64 91

E-mail:bmfoka@bmfoka.krakow.pl, www.bmfoka.krakow.pl
NIP 678-101-45-07 , RG. 003893375

KONTO NR 10202906-132642-270-1 PKO BP II o/Kraków


Umowa na wykonanie usług pralniczych

W dniu ……………………….. w Krakowie

pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez : …………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” z jednej strony, a

Ekologiczną Pralnia Chemiczną BM FOKA z siedzibą w Krakowie 31-618, oś. Złoty Wiek 75A

reprezentowaną przez …………………….

zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ” z drugiej strony, została zawarta umowa treści

następującej :


§ 1


Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę prania…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Podstawą wykonania każdorazowej usługi prania jest zlecenie zamawiającego określające ilość

poszczególnych rodzajów odzieży.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę prania na telefoniczne / 648-58-54 lub 641-64-91 /

lub ustalone zlecenie Zamawiającego.


§ 2


Umowa obowiązuje od dnia ………………… do dnia ……………….. Każda ze stron może rozwiązać

umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ 3


Odbiór odzieży do prania oraz jej zwrot po dokonaniu usługi odbywać się będzie na koszt

wykonawcy, gdy minimalna wartość zamówienia będzie wynosiła ……. zł netto. Wykonawca

odpowiada za powierzona do prania odzież od momentu jej odbioru do momentu jej zwrotu po

dokonaniu usługi, w tym również za uszkodzenie lub zniszczenie odzieży spowodowane

zastosowaniem niewłaściwej metody prania, niewłaściwych środków chemicznych itp.


§ 4


Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za ilości faktycznie wypranej odzieży gotówką

lub przelewem w terminie ….. dni od otrzymania faktury. Wykonawca doręczy fakturę po wykonaniu

usługi na adres……………………………………….


§ 5


Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.


§ 6
Przewiduje się ,że wielkość wynagrodzenia za wykonane usługi może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen czynników mających wpływ na ustalenie tego wynagrodzenia np. inflacja, ceny energii elektrycznej, gazu , płaca minimalna itp.


§ 7
Ze strony Wykonawcy prace związane z przedmiotem umowy prowadzić będzie ………………..

Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………………………………………………………………………


§ 8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


ZGODY RODO
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 roku o ochronie danych osobowych/ Dz.U. z

2014r. poz.1182 z póz. zm../ administratorem danych osobowych jest BM Foka

Os. Złotego Wieku 75 A, 31-618 Kraków Nip 678-101-45-07


Osoba /firma/, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich

poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora/ i

udostępnianie ich podmiotom współpracującym np. biuro rachunkowe/ w zakresie

niezbędnym do przygotowania oferty, obsługi zawartej umowy, wystawienia faktury


ZAMAWIAJĄCY