Wzór umowy

BM FOKA PRALNIA CHEMICZNA i WODNA

Os . ZŁOTY WIEK 75A

31 – 618 KRAKÓW tel. 012 / 648 58 54 , 641 64 91

E-mail:bmfoka@bmfoka.krakow.pl ,

www.bmfoka.krakow.pl

NIP 678-101-45-07 , RG. 003893375

KONTO NR PKO BP 63 1020 2906 0000 1802 0014 8916


UMOWA NA WYKONANIE USŁUG PRALNICZYCH

W dniu . . . . . . . . . . . . . . .w Krakowie pomiędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentowanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym w treści umowy “ZAMAWIAJĄCYM” z jednej strony, a Pralnia BM FOKA z siedzibą w Krakowie 31-618, oś. Złoty Wiek 75A reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwaną w treści umowy “WYKONAWCĄ” z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:


§ 1 Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę prania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawą wykonania każdorazowej usługi prania jest zlecenie Zamawiającego określające ilość poszczególnych rodzajów asortymentu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę prania na telefoniczne / 12 648-58-54 lub 12 641-64-91 / lub ustalone zlecenie zamawiającego.


§ 2 Umowa obowiązuje od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia . . . . . . . . . . . . . . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ 3 Odbiór asortymentu do prania oraz  zwrot po dokonaniu usługi odbywać się będzie na koszt wykonawcy,gdy minimalna wartość zamówienia wynosić będzie 100 zł .Wykonawca odpowiada za powierzone mienie od momentu  odbioru do momentu  zwrotu po dokonaniu usługi, w tym również za uszkodzenie lub zniszczenie  spowodowane zastosowaniem niewłaściwej metody prania, niewłaściwych środków chemicznych itp.


§ 4 Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę gotówką lub przelewem w terminie. . .  . . . . . . . . . . dni od otrzymania faktury.Wykonawca doręczy fakturę po wykonaniu usługi  na adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 5 Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu.


§ 6 Do niniejszej umowy obowiązuje załącznik nr 1 wraz z cennikiem obowiązującym od dnia zawarcia umowy. Przewiduje się, iż wielkość wynagrodzenia za wykonane usługi może ulec zmianie w przypadku wzrostu stopnia inflacji podanego przez GUS oraz wzrostu cen czynników, mających wpływ na ustalenie tego wynagrodzenia.


§ 7 Ze strony wykonawcy prace związane z przedmiotem umowy prowadzić będzie Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedstawicielem zamawiającego będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 8 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA