Kontakt

BM FOKA

Pralnia chemiczna i wodna


31-618 Kraków

os. Złotego Wieku 75A

tel. 12 648 58 54, 12 641 64 91

e-mail: bmfoka@bmfoka.krakow.pl


 


NIP: 678-101-45-07

REGON: 003893375


Konto Bankowe:

PKO BP 63 1020 2906 0000 1802 0014 8916


Przyjmowanie zleceń:

Pon-Pt: 6:00 – 22:00,

Sob: 8:00 – 14:00

tel. 12 648 58 54, 12 641 64 91


Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych:


1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę firmy jest BM FOKA z siedzibą w Krakowie os. Złotego Wieku 75A. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: bmfoka@bmfoka.krakow.pl oraz listownie na powyżej podany adres (dalej jako: Administrator).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej firmy BM FOKA. oraz na potrzeby przyszłych działań marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dalej jako: u.o.d.o.), a od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu zgłoszenia przez Państwa chęci zaprzestania przetwarzania.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan także prawo do uzyskania kopii danych osobowych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bmfoka@bmfoka.krakow.pl oraz listownie na adres siedziby biura w Warszawie wskazany powyżej.

5. Posiada Pani/Pana prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności u.o.d.o. oraz RODO).

6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem tj. przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

8. Pani/Pana dane osobwe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


Potwierdzam iż zapoznałam/zapoznałem się z poniższą informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (w tym na kontakt telefoniczny) w celu przedstawienia oferty handlowej i przyszłych działań marketingowych przez BM FOKA z siedzibą w Krakowie os. Złotego Wieku 75A